tất tần tật kiến thức và các dạng bài tập thì hiện tại đơn (có đáp án)

Thì hiện tại đơn là một thì rất cơ bản và quan trọng trong tiếng Anh. Hiểu và sử dụng đúng thì hiện tại đơn là một bước quan trọng trong việc phát triển kỹ năng tiếng Anh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thì hiện tại đơn và các dạng bài tập thì hiện tại đơn (kèm đáp án) để nắm chắc kiến thức về loại thì này nhé!

NỘI DUNG TÓM TẮT

Kiến thức về thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn là gì?

Thì hiện tại đơn (present simple) là thì cơ bản nhất trong tiếng Anh và được sử dụng để diễn tả một hành động, một sự việc hay một sự thật hiển nhiên đang tồn tại ở thời điểm hiện tại.

ng thức thì hiện tại đơn

Câu khẳng định

Động từ to be Động từ thường
ng thức S + am/ is/ are+ N/ Adj

– I + am

– He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + is

– You/ We/ They/ Danh từ số nhiều + are

S + V(s/es)

– I/ We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + V(bare/ nguyên thể)

– He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + V(s/es)

Ví dụ – He is a famer. (Ông ấy là nông dân)

– The car is cheap. (Chiếc ô tô này rất rẻ)

– They are teacher. (Họ là giáo viên)

– I always go to farm by bicycle (Tôi luôn luôn đến trang trại bằng xe đạp)

– She usually gets up late. (Anh ấy thường xuyên thức dậy muộn)

– He plays game every evening. (Anh ấy chơi game vào mỗi tối)

Câu phủ định

Động từ to be Động từ thường
ng thức

 

S + am/are/is + not +N/ Adj

( is not = isn’t)

(are not = aren’t)

 

S + do/ does + not + V(bare/ nguyên thể)

(do not = don’t)

(does not = doesn’t)

 

 

Ví dụ – I am not a famer. (Tôi không phải là nông dân.)

– The car is not (isn’t) cheap. (Chiếc ô tô này không hề rẻ)

– They are not (aren’t) teacher. (Họ không phải là giáo viên)

 

– I do not (don’t) often go to farm by bicycle (Tôi không thường xuyên đến trang trại bằng xe đạp)

– She does not (doesn’t) usually gets up late. (Anh ấy không thường xuyên thức dậy muộn)

– He does not (doesn’t) plays game every evening. (Anh ấy không chơi game vào mỗi tối)

Chú ý:

Đối với Câu phủ định, phần động từ thường không được chia

S + don’t/ doesn’t + V(bare – nguyên thể)

Ví dụ:

Sai: He doesn’t likes pizza.

Đúng: He doesn’t like pizza.

Câu nghi vấn

Câu nghi vấn (Yes/ No)
Động từ to be  Động từ thường
Công thức Q: Am/ Are/ Is (not) + S + N/Adj?

A: – Yes, S + am/ are/ is.

– No, S + am not/ aren’t/ isn’t.

Q: Do/ Does (not) + S + V (bare)?

A:  – Yes, S + do/ does.

– No, S + don’t/ doesn’t.

Ví dụ Q: Are you a doctor? (Bạn có phải là bác sỹ không?

A: -Yes, I am. (Đúng vậy)

    – No, I am not(Không phải)

Q: Does he go to school by car?(Anh ấy đi học bằng ô tô phải không?)

A: – Yes, she does(Có)

    – No, she doesn’t(Không)

Câu nghi vấn ( Wh – question)
Động từ to “be” Động từ chỉ hành động
Công thức Wh- + am/ are/ is (not) + S + N/Adj? Wh- + do/ does (not) + S + V (bare)?
Ví dụ – Where is my pen? (Chiếc bút của tôi ở đâu?)

– Who is he? (Anh ấy là ai vậy?)

– Where do you come from? (Bạn đến từ đâu?)

– What do you do? (Bạn làm nghề gì?)

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn
Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

Nhận biết thì hiện tại đơn khi xuất hiện những trạng từ chỉ tần suất và cụm từ như:

 • Always (luôn luôn)
 • Usually (thường)
 • Often (cũng có nghĩa là thường nhưng tần suất ít hơn usually)
 • Sometimes (thỉnh thoảng)
 • Rarely (hiếm khi)
 • Seldom (rất hiếm)
 • Never (không bao giờ)
 • Every + khoảng thời gian (every day…)
 • Once/ Twice/ Three times/… + khoảng thời gian (once a week…)
 • In + buổi trong ngày (in the morning/ afternoon/ evening).

Cách dùng thì hiện tại đơn

cách dùng thì hiện tại đơn
cách dùng thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn được sử dụng để:

 • Diễn tả một sự việc, hành động hay thói quen thường xuyên được lặp đi lặp lại.

Ví dụ: My brother always goes to school at 7:00 o’clock.

(Anh trai tôi luôn luôn đi học vào 7 giờ sáng)

 • Diễn tả một chân lý, sự thật hiển nhiên

Ví dụ: The Earth goes around the Sun

(Trái đất quay quanh Mặt Trời)

 • Diễn tả trạng thái, cảm xúc

Ví dụ: I think he is very kind.

(Tôi nghĩ anh ấy rất tốt bụng)

 • Diễn tả một sự việc, hoạt động xảy ra theo thời gian cụ thể

Ví dụ: The flight starts at 10 p.m

(Chuyến bay sẽ khởi hành vào lúc 10 giờ tối)

Xem thêm: video lý thuyết về thì hiện tại đơn tại đơn

Một số lưu ý với thì hiện tại đơn

cách phát âm s es
Một số lưu ý về thì hiện tại đơn

Cách thêm s/es

 • Phát âm là /s/ đối với những từ tận cùng là các phụ âm như /f/, /t/, /k/, /p/, /ð/
 • Phát âm là /iz/ đối với những từ có tận cùng là /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thông thường là từ tận cùng bằng ce, x, z, sh, ch, s, ge)
 • Phát âm là /z/ đối với những từ còn lại.

Cách phát âm phụ âm cuối s/es

 • Phát âm là /s/ khi: 

Khi âm cuối của từ là một âm câm thì khi thêm -s, es hay ‘s vào cuối từ sẽ được phát âm thành /s/. Khi từ  tiếng anh kết thúc bằng -p, -k, -t, -f, -th ( tương ứng với các âm cuối là/p/,/k/, /t/, /f/, /θ/ ) thì sẽ đọc thành /s/ 

VD: stops [stops] works [wə:ks]

 • Phát âm là /iz/: khi

Quy tắc: -s,-es sẽ được đọc thành /iz/ khi đuôi cuối từ vựng là các từ -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce. 

VD : catches [catchiz]

 • Trường hợp phát âm là /z/:

Âm cuối phát âm là /z/ nếu âm cuối của động từ nguyên mẫu kết thúc bằng các động từ không nằm trong hai trường hợp liệt kê bên trên và là một âm kêu.  

VD: study – studies…

Bài tập thì hiện tại đơn (có đáp án)

Sau khi hiểu rõ cấu trúc của thì hiện tại đơn, bạn có thể bắt đầu luyện tập bài tập thì hiện tại đơn bằng cách thực hành viết và nói các câu đơn giản với các động từ thường hay sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Bạn có thể bắt đầu bằng các bài tập cơ bản và sau đó chuyển sang các bài tập khó hơn. Dưới đây là ví dụ về các dạng bài tập thì hiện tại đơn:

Bài tập về thì hiện tại đơn cơ bản.

Bài 1. Bài tập thì hiện tại đơn dạng “chia động từ”

1. I usually (go) to school.
2. They (visit) us often.
3. You (play) basketball once a week.
4. Tom (work) every day.
5. He always (tell) us funny stories.
6. She never (help) me with that!
7. Martha and Kevin (swim) twice a week.
8. In this club people usually (dance) a lot.
9. Linda (take care) of her sister.
10. John rarely (leave) the country.
11. We (live) in the city most of the year.
12. Lorie (travel) to Paris every Sunday.
13. I (bake) cookies twice a month.
14. You always (teach) me new things.
15. She (help) the kids of the neighborhood.

Đáp án bài tập thì hiện tại đơn 1

1. I usually go to school.
2. They visit us often.
3. You play basketball once a week.
4. Tom works every day.
5. He always tells us funny stories.
6. She never helps me with that!
7. Martha and Kevin swim twice a week.
8. In this club people usually dance a lot.
9. Linda takes care of her sister.
10. John rarely leaves the country.
11. We live in the city most of the year.
12. Lorie travels to Paris every Sunday.
13. I bake cookies twice a month.
14. You always teach me new things.
15. She helps the kids of the neighborhood.

Bài 2.

Bài tập thì hiện tại đơn với do/ does – do not/ does not

1. What ………………. they wear to work?

2. She ……………. not talk much.

3. Where ………………. he work?

4. John ……………… know much about sailing.

5. I ………………… not have the time or patience to cook a proper meal.

6. I am too busy these days and I ……………… manage to leave office on time.

7. ………………. Susie come here often?

8. ……………….. you find Berlin’s weather cold?

9. Raj ……………….. not smoke or drink.10. ……………….. she know what she is doing?

Đáp án bài tập thì hiện tại đơn 2

1. What do they wear to work?

2. She does not talk much.

3. Where does he work?

4. John do know much about sailing.

5. I do not have the time or patience to cook a proper meal.

6. I am too busy these days and I do manage to leave office on time.

7. Does Susie come here often?

8.Do you find Berlin’s weather cold?
9. Raj do not smoke or drink.10. Does she know what she is doing?

Bài 3. Bài tập thì hiện tại đơn với have/has – have not/ has not

1. She________ a new shirt today.

2. I usually________ lunch at 6 a.m

3. We________a holiday in July every year.

4. They don’t________breakfast every morning.

5. Linh doesn’t usually________ lunch.

6. They________breakfast together everyday.

7. We ______ some cars.

8. She ______ many boy friends.

9. Nicky always ______ lunch at a Thailand restaurant.

10. He ______ some apples.

Đáp án bài tập thì hiện tại đơn 3

1. She has a new shirt today.

2. I usually have lunch at 6 a.m

3. We have a holiday in July every year.

4. They don’t have breakfast every morning.

5. Linh doesn’t usually have lunch.

6. They have breakfast together everyday.

7. We have some cars.

8. She has many boy friends.

9. Nicky always has lunch at a Thailand restaurant.

10. He has some apples.

Bài 4. Bài tập thì hiện tại đơn dạng “chia động từ to be”

1. I …… at home.
2. She …… not at home in the morning.
3. We …… in the park.
4. This …… my new laptop.
5. Our friends …… on their summer holidays.
6. Uncle George …… a good football player.
7. The dog …… under the table.
8. He …… very funny.
9. The shoes …… white.
10. You …… right.
11. Susan …… good at tennis.
12. They …… in the house.
13. His T-shirts …… cool.
14. My sister …… a good swimmer.
15. She …… in Italy.

Đáp án bài tập thì hiện tại đơn 4

1. I am at home.
2. She is not at home in the morning.
3. We are in the park.
4. This is my new laptop.
5. Our friends are on their summer holidays.
6. Uncle George is a good football player.
7. The dog is under the table.
8. He is very funny.
10. You are right.
11. Susan is good at tennis.
12. They are in the house.
13. His T-shirts is cool.
14. My sister is a good swimmer.
15. She is in Italy.

Bài 5. Bài tập thì hiện tại đơn dạng sắp xếp câu hoàn chỉnh

1. loves/He/to/basketball/play.

2. school/He/goes/to.

3. Does/to/he/go/school?

4. to/She/an/e-mail/writes/her/best/friend.5.He/thinks/he/handsome/is/very.

6. It/here/day/usually/rains/every/.

7. It/smells/kitchen/delicious/very/in/the.

8. We/sing songs/generally/all/together.

9. We/go/to/Sunday/a/gallery/every/.

10. he/write/email/Does/an?

Đáp án bài tập thì hiện tại đơn 5

1.He loves to play basketball.

2.He goes to school.

3.Does he go to school?

4.She writes an e-mail to her best friend.

5.He thinks he is very handsome.

6.It usually rains every day here.

7.It smells very delicious in the kitchen.

8.We generally sing songs all together.

9.We go to a gallery every Sunday.10.Does he write an email?

Bài 6. Bài tập thì hiện tại đơn dạng “tìm lỗi sai”

1. He go to bed very early.

2. Does they live in Canada?

3. I am usually cook dinner for my family.

4. Are they have a meeting every week?

5. She don’t like tennis.

6. Does John has enough money?

7. He know the answer.

8. Robert playes baseball on the weekend.

9. They has lots of free time.

10. Do they usually driving to work?

Đáp án bài tập thì hiện tại đơn 6

1. He goes to bed very early.

2. Do they live in Canada?

3. I usually cook dinner for my family.

4. Do they have a meeting every week?

5. She doesn’t like tennis.

6. Does John have enough money?

7. He knows the answer.

8. Robert plays baseball on the weekend.

9. They have lots of free time.

10. Do they usually drive to work?

Bài 7. Bài tập thì hiện tại đơn hoàn thành đoạn văn

My weekdays are quite busy! I ______ the day very early.

I ________ at 5:30 and ______ yoga till 6:15. Next, I ________ a shower and _______ a cup of coffee for myself. Then I _________ my notebook and _______ my schedule for the day. I am a makeup artist and I ______ makeup for businesswomen for important meetings, for brides on their wedding day, for birthday girls and for romantic dinners in the evening.      I _______ a home-office, so I ________ and ________ at the same place.

Jake ______ as a hairdresser in our beauty center. He ______ our clients’ hair, and Allison _______ the photos of the beautiful women after makeup. At 1:30, we _______ lunch together. Allison ______ cooking, and she _______ delicious meals for us everyday.

In the evening, we _______ our office together. Allison _______ the dishes, I _______ the garbage and Jake _______ the floor. They _______ the office at 6:30.

Đáp án bài tập thì hiện tại đơn 7

My weekdays are quite busy! I start the day very early.

get up at 5:30 and do yoga till 6:15. Next, I take a shower and make a cup of coffee for myself. Then I open my notebook and check my schedule for the day. I am a makeup artist and I do makeup for businesswomen for important meetings, for brides on their wedding day, for birthday girls and for romantic dinners in the evening. I have a home-office, so I live and work at the same place.

Jake works as a hairdresser in our beauty center. He does our clients’ hair, and Allison takes the photos of the beautiful women after makeup. At 1:30, we have lunch together. Allison loves cooking, and she cooks delicious meals for us everyday.

In the evening, we clean our office together. Allison washes the dishes, I take out the garbage and Jake mops the floor. They leave the office at 6:30.

Bài 8. Chuyển câu khẳng định sang câu phủ định

1. I am a teacher.

2. He is confident.

3. We are happy.

4. I have a bike.

5. She has a younger brother.

6.They have a problem.

7. I am a teacher.

8. He is a taxi driver.

9. We are happy.

10. We go to palace.

Đáp án bài tập thì hiện tại đơn 8

1. I am not a teacher.

2. He is not confident.

3. We are not happy.

4. I do not have a bike.

5. She does not have a younger brother.

6. They do not have a problem.

7. I am not a teacher

8. He is not a taxi driver

9. We are not happy

10. We do not go to palace

Tham khảo thêm 1 số bài tập thì hiện tại đơn tiếng Anh

Bài tập thì hiện tại đơn nâng cao

Bài 1. Chọn dạng đúng của động từ ở thì hiện tại đơn hoặc thì hiện tại tiếp diễn

 1. She (run) because she’s late for her lesson.score
 2. Our teacher always (give) us lots of homework.score
 3. We (not want) to go to the concert.score
 4. What time (you / meet) Pete tomorrow?score
 5. I (not work) today. I’m on holiday.score
 6. People (speak) English in Jamaica.score
 7. Archie (not use) his computer at the moment.score
 8. (Tony / live) near the park?score

Đáp án bài tập thì hiện tại đơn nâng cao 1

 1. is running
 2. gives
 3. don’t want
 4. are you meeting
 5. ‘m not working
 6. speak
 7. isn’t using
 8. Does Tony live

Bài 2. Chọn động từ ở dạng hiện tại đơn thích hợp cho ngữ cảnh

“works, goes, starts, gets, does, ends, strives, feels, needs”
Eddie is a working student. He (1) to school in the afternoon. Then, he (2) as a part time car wash boy at night. He usually (3) his shift at the car wash shop at 8 PM and (4) at 2 AM. He only (5) a few hours of sleep because he still (6) to accomplish his assignments and projects in the morning. He also (7).

Đáp án bài tập thì hiện tại đơn nâng cao 2

1. goes

2. works

3. starts

4. ends

5. gets

6. needs

7. strives

Tổng kết

Như vậy Eflita đã giới thiệu đến bạn tất tần tật kiến thức và các dạng bài tập thì hiện tại đơn từ cơ bản đến nâng cao (có đáp án). Các bạn nhớ làm bài tập đầy đủ và ôn luyện kiến thức thường xuyên để học tốt và ghi nhớ lâu hơn nhé! Chúc các bạn học tốt.

Xem thêm tài liệu hay về tiếng Anh tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trang chủ
0 - 5 Tuổi
6 - 12 Tuổi
Tư vấn